Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Het werkveld van de diëtist

Updates


Motiverende gespreksvoering voor diëtisten

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksstijl waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt door het verkennen en verminderen van ambivalentie. De kern van deze methodiek is het bij de cliënt ontlokken van positieve uitspraken over verandering. Dit wordt verandertaal genoemd. Het toepassen van motiverende gespreksvoering vraagt om een basishouding (spirit) waarin compassie, samenwerking, evocatie en acceptatie centraal staan. Vanuit deze basishouding gaat de diëtist in gesprek met de cliënt om de intrinsieke motivatie te versterken en verandertaal te ontlokken. Belangrijke basistechnieken hierbij zijn het stellen van open vragen en het geven van samenvattingen. Minder bekende technieken zijn het geven van reflecties en bevestigingen. Reflectief luisteren en het bekrachtigen van kwaliteiten, door het geven van bevestigingen, zijn zeer krachtige basistechnieken om verandertaal te ontlokken. Het aanleren en ontwikkelen van deze gespreksstijl vraagt voortdurende training, coaching en feedback.

Artikel

Decubitus en voeding

Decubitus is een veelvoorkomende aandoening bij patiënten in alle sectoren van de gezondheidszorg, die niet alleen veel menselijk leed veroorzaakt, maar ook veel kosten met zich meebrengt. De schade aan de huid en het onderliggende weefsel wordt bij decubitus veroorzaakt door druk of druk in combinatie met schuifkrachten. Daarnaast spelen intrinsieke factoren die een relatie hebben met de vatbaarheid van de individuele patiënt voor decubitus, een rol. De voedingsstatus is een van deze intrinsieke factoren, die overigens goed therapeutisch beïnvloedbaar is. Duidelijk is dat decubitus een integrale en multidisciplinaire aanpak vraagt. Bij patiënten met (een verhoogd risico op) decubitus dient vooral gelet te worden op de energie-, eiwit- en vochtinname.

Artikel

Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij (kwetsbare) ouderen. De cijfers verschillen per zorgsetting (ziekenhuis, verpleeghuis, thuis), waarbij de hoogste prevalentie van (risico op) ondervoeding gezien wordt in het ziekenhuis. Het grootste aantal ondervoede ouderen woont echter thuis. Ondervoeding staat bij ouderen zelden op zichzelf: er zijn vrijwel altijd ook problemen in het somatische, psychische, functionele en/of sociale domein. De aanpak van ondervoeding is dan ook altijd multifactorieel, gericht op enerzijds de behandeling van het onderliggende probleem, anderzijds de behandeling van de ondervoeding. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende stappen in de herkenning en behandeling van ondervoeding bij de geriatrische patiënt: werkdefinitie, screening en assessment, behandeling van ondervoeding en de onderliggende oorzaken, de rol van de diëtist en transmurale samenwerking.

Artikel

Overgewicht en obesitas bij kinderen

De prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen is hoog, ook in Nederland. Wel lijkt de toename in overgewicht en obesitas bij kinderen in ons land en in andere westerse landen de laatste decennia te stabiliseren. Bij het ontstaan van overgewicht en obesitas is er sprake van een disbalans tussen energie-inname en energiegebruik, veroorzaakt door een combinatie van genetische, hormonale en omgevingsfactoren. Kinderen met overgewicht en obesitas hebben een hoger risico om op latere leeftijd obesitasgerelateerde aandoeningen te ontwikkelen zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Ook hebben deze kinderen vaker psychosociale problemen zoals depressieve klachten en leerproblemen. Aangezien overgewicht en obesitas multi-oorzakelijke aandoeningen zijn, is het gewenst dat verschillende disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De voedingsinterventie verloopt via de diëtist en heeft als basis gezonde voeding volgens de adviezen van het Voedingscentrum. De behandeling is afhankelijk van de leeftijd en sociale en medische risicofactoren van het kind. Hoe hoger het lichaamsgewicht, des te intensiever de behandeling, zeker wanneer er sprake is van comorbiditeit. De uitdaging voor de komende jaren/decennia is een oplossing te vinden voor dit belangrijke gezondheidsprobleem.

Artikel

Voeding en de huid

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en staat voortdurend bloot aan veranderingen in het lichaam en in de omgeving die de conditie en het functioneren van de huid beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis omtrent de relatie tussen voeding en de huid. Er wordt ingegaan op de anatomie en fysiologie van de huid, waarna wetenschappelijke inzichten over de rol van voeding en/of suppletie bij de preventie en de behandeling van specifieke huidaandoeningen uiteen zijn gezet. De meeste onderzoeken op dit gebied zijn gericht op vitamines, carotenoïden en meervoudig onverzadigde vetzuren, en gaan in op de behandeling van huidaandoeningen, bescherming tegen schade door zonlicht en invloed op de afweer. Hoewel enkele voedingsstoffen aantoonbaar invloed uitoefenen op de huid, is in de meeste gevallen meer onderzoek nodig om voeding en/of suppletie klinisch in te zetten ter preventie en bij de behandeling van huidaandoeningen.

Artikel

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar